ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน “คิดไดอารี่” (KidDiary)

        ขอต้อนรับสู่แอปพลิเคชัน “คิดไดอารี่” (KidDiary) ผู้ใช้งานจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชันโดยละเอียดก่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน การใช้งานแอปพลิเคชันจากอุปกรณ์ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชันนี้ หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน หรือลบแอปพลิเคชันนี้ออกจากอุปกรณ์หากสามารถกระทำได้

        ๑. คำนิยาม
        “NECTEC” หมายความถึง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน
        “เด็ก” หมายความว่า บุคคลที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๑๙ ปีบริบูรณ์ ไม่ว่าจะได้มีการจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่ก็ตาม
        “ผู้ใช้งาน” หมายความถึง บุคคลที่เข้าใช้งานแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่เข้าใช้งานโดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของเด็กหรือได้รับความยินยอมของเด็กแล้ว ไม่ว่าจะได้มีการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือไม่
        “อุปกรณ์” หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้ในการเข้าถึงการใช้งานแอปพลิเคชันได้
        “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ใช้งานหรือของเด็ก เช่น ชื่อ เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น

        ๒. วัตถุประสงค์ของการใช้แอปพลิเคชัน
        ๒.๑ แอปพลิเคชันนี้ใช้เป็นเครื่องมือเฝ้าระวังโดยแอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเด็กมีความเสี่ยง เพื่อให้ดำเนินการเข้าพบแพทย์อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
        ๒.๒ แอปพลิเคชันนี้สามารถบันทึกและแปลผลข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก เช่น การเจริญเติบโต พัฒนาการของเด็ก
        ๒.๓ แอปพลิเคชันนี้มีกระบวนเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพของเด็ก ระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียนและโรงพยาบาล ทำให้ผู้ใช้งานติดตามและรับทราบข้อมูลล่าสุดของเด็ก ได้รับวัคซีนไม่ซ้ำซ้อน
        ๒.๔ แอปพลิเคชันนี้มีระบบที่สามารถวิเคราะห์ภาพรวมภาวะโภชนาการ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแบบ real time
        ๒.๕ ข้อมูลจากแอปพลิเคชันนี้จะถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยพัฒนา Big data analytics เพื่อการวิเคราะห์ภาพรวมสุขภาพของเด็กไทยทั้งประเทศ

        ๓. ขอบเขตการอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชัน
        NECTEC อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามเฝ้าระวังการเจริญเติบโต พัฒนาการและการได้รับวัคซีนของเด็กผ่านอุปกรณ์เท่านั้น

        ๔. คำรับรองของผู้ใช้งาน
        ๔.๑ ผู้ใช้งานรับทราบว่าการใช้งานแอปพลิเคชันนี้มีการเปิดเผยหรือบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานลงในแอปพลิเคชัน และรับรองว่าผู้ใช้งานเป็นเจ้าของและ เป็นผู้มีสิทธิโดยชอบธรรมในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเปิดเผยหรือบันทึกลงในแอปพลิเคชันนี้
        ๔.๒ ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นเด็กซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ผู้ใช้งานรับรองว่าได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายในการใช้งานแอปพลิเคชันและ ในการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน
        ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก ผู้ใช้งานรับรองว่าได้มีการแจ้งข้อกำหนดและ เงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ให้เด็กได้รับทราบและเข้าใจสาระสำคัญตามอายุและวัยของเด็กและ เข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้โดยไม่ขัดต่อความประสงค์หรือได้รับความยินยอมของเด็กแล้ว
        ๔.๓ ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า NECTEC มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้ ตามที่ NECTEC เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการใช้บริการแอปพลิเคชัน หรือเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่ใช้บังคับอยู่และที่จะออกใช้บังคับในอนาคต
        ๔.๔ ผู้ใช้งานจะต้องรักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใข้งานแอปพลิเคชันไว้เป็นความลับ
        ๔.๕ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดตามกฎหมายของแอปพลิเคชัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำซ้ำ การทำวิศวกรรมย้อนกลับ การถอดรหัส
        ๔.๖ ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลในกุญแจส่วนตัว (Private Key) ในการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้ลายมื่อชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีความผูกพันตามกฎหมายเสมือนเป็นการลงลายมือชื่อของผู้ใช้งาน ในเอกสารนิติกรรม หรือสัญญา และยินยอมผูกพันตามเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นทุกประการ

        ๕. การยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
        ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงยินยอมให้ NECTEC ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยในการใช้งานแอปพลิเคชันในขอบเขตของงานภายใต้วัตถุประสงค์ของการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยที่ข้อมูลที่อาจนำไปสู่การเปิดเผยตัวท่าน จะได้รับการปกปิดและไม่ระบุตัวตน
        ผู้ใช้งานมีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไข ลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานต้องการดำเนินการตามสิทธิดังกล่าว ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการด้วยการส่งอีเมลถึงเราที่ info@kiddiary.in.th โดยเราอาจจะร้องขอข้อมูลบางส่วนจากผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบหรือระบุตัวตนก่อนจะดำเนินการใด ๆ เราเคารพการตัดสินใจการเพิกถอนความยินยอมของผู้ใช้งาน แต่อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าอาจมีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

        ๖. ข้อจำกัดความรับผิดของ NECTEC
        ๖.๑ ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้เป็นเพียงการให้คำแนะนำและการให้ข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อทดแทนผลการตรวจสุขภาพของแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดย NECTEC จะไม่รับผิดชอบในการที่ผู้ใช้งานนำคำแนะนำหรือข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงใดๆ ทั้งนี้ NECTEC แนะนำให้ใช้ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการพิจารณาคำแนะนำหรือข้อมูลดังกล่าว และแนะนำให้ปรึกษาหรือดำเนินการเข้ารับการตรวจกับแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยตรง เพื่อนำผลการตรวจสุขภาพมาประกอบการพิจารณาข้อมูลจากแอปพลิเคชันนี้
        ๖.๒ ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชันนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ในกรณีที่เกิดความสูญหายหรือเสียหายต่อผู้ใช้งาน อันเกิดจากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ หรือการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน หรือเหตุใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ NECTEC NECTEC ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับความสูญหายหรือเสียหายจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
        ๖.๓ แอปพลิเคชันนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือการอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

        ๗. ทรัพย์สินทางปัญญา
        ทรัพย์สินทางปัญญาของแอปพลิเคชัน หรือที่ปรากฏในการใช้งานแอปพลิเคชันนี้เป็นของ NECTEC การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก โฆษณา เผยแพร่กระจาย จำหน่าย จ่ายแจก วิศวกรรมย้อนกลับ ทั้งนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือกระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก NECTEC ถือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย